Texty o J.A.Komenském

Komenského život je jedinečným svědectvím životní houževnatosti a síly, díky které Komenský obstál i v těch nejtěžších životních okolnostech. Tváří tvář válečným konfliktům, náboženským sporům a osobním tragédiím neupadl v negativní rezignaci, hořkost či dokonce nenávist, ale naopak usiloval o smír mezi národy, porozumění, vzdělání a pokojné řešení problémů „věcí lidských“. Cílem této studie je nastínit Komenského princip lidské ne/samosvojnosti coby duchovního zdroje kvality Komenského neobyčejného života.

Hábl, j. Duchovní dimenze kvalitního života: princip ne/samosvojnosti v Komenského biografii. In Doležalová, J., Dvořáková, J., Novosad, I. (eds.) Kvalita života v kontextech vzdělávání. Zilona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2011, s. 229-249. ISBN 978-83-7481-402-7.

Více..


Tato stručná studie si klade za cíl analyzovat Komenského koncepci formování lidského charakteru, jak je nastíněna především v jeho didaktických spisech a ukázat její přínos pro současnou výchovně-etickou praxi. Dílčím záměrem je osvětlit příčiny zapomnění Komenského mravní výchovy v moderním komeniologickém bádání.

Hábl, j. Formování charakteru: Zapomenuté téma Komenského didaktiky. Kam směřuje současný pedagogický výzkum? XVIII. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TUL, Liberec. Celostátní konference ČAPV, 7.-9.září 2010. ISBN 978-80-7372-722-2.

Více..


Našeho „učitele národů“ milujeme. Už 340 let.[1] Není to sice příliš kulaté výročí, ale i tak skýtá jistou příležitost k pedagogické reflexi či dokonce orientaci. Proč je vlastně Jan Amos Komenský stále ceněn? Čím nás oslovuje? Proč ho připomínat? Pro jeho teologizující metafyziku? Nebo mozaické pansofismy či všenápravné utopismy? Kosmické analogie? Numerické spekulace? Kvazi-senzualistické apriorismy? Nebo snad chiliastické zanícení?

Více..


Tato krátká studie si klade za cíl ukázat, že Komenského pojetí rezignace, které charakterizuje jeho ranné myslitelské období, má specificky pozitivní význam, který není v rozporu s jeho pozdějšími emendačními myšlenkami, ale naopak je zakládá.

Hábl, J. K pojetí „rezignace“ u Komenského, Paideia: 3–4/IV/2007. ISSN 1214-8725

Více..


Tato krátká studie si klade za cíl ukázat přínos Komenského pojetí výchovné kázně do současné diskuze o legislativní regulaci tělesných trestů. Klíčovým motivem Komenského přínosu jsou jeho antropologická východiska, která určují klíčové aspekty výchovného působení, včetně výchovné kázně.

Hábl, J. Kázní k lidskosti: tělesné tresty a Komenského pojetí výchovné kázně. Empirie, 2010, roč. 1, č. 1, s. 11-16. ISSN: 1804-5715.

Více..


Komenského dílo bylo v různých dobách různě ceněno. Některé aspekty byly upřednostňovány, jiné naopak opomíjeny, podle toho, co bylo v dané době považováno za aktuální či relevantní. Cílem této studie je naznačit hermeneutický horizont, který by umožnil překonat tradiční interpretaci Komenského jako veskrze moderního myslitele-didaktika.

Hábl, J. Komenský časový a nadčasový: Problém takzvané aktuálnosti Komenského odkazu. Komenský, 2010, roč. 135, č. 2, s. 47-53. ISSN 0323-0449.

Více..


Studie pojednává o problematice pedagogické humanizace. Autor analyzuje a identifikuje příčiny moderní krize lidskosti i jejího pedagogického utváření, jež spočívá v antropologickém redukcionismu souvisejícím s post-osvíceneckou restrikci transcendentního rozměru humanity. Jako alternativu k problematické moderní antropologii studie předkládá Komenského pojetí lidskosti, které skýtá inspirativní materiál pro humanizační úsilí současné pedagogiky.

Hábl, J. Lekce z lidskosti, antropologické inspirace z díla J. A. Komenského. Pedagogická orientace, 2010, roč. 20, č. 1, s. 5-15. ISSN 1211-4669.

Více..


Tato stručná studie si klade za cíl analyzovat vztah poznání a ctnosti v pojetí Komenského mravního vychovatelství a srovnat ho s pojetím moderním. Studie vychází z předpokladu, že Komenského koncepce je velmi podnětná a relevantní pro současnou diskuzi o etice a eticko-výchovné praxi. Dílčím záměrem je načrtnout důvody, pro které byla Komenského mravní výchova v moderním (především socialistickým) komeniologickém bádání opomíjena.

Hábl, j. Vzdělání mravné a nemravné: vztah poznání a ctnosti v Komenského pedagogice. Pedagogika 2011, roč. LXI, č. 2, s. 117-127. ISSN0031-3815.

Více..


Tato stručná studie si klade za cíl nastínit jeden z nejhlubších obratů v životě Jana Amose Komenského tak, jak je reflektován v jeho ranných spisech tzv. útěšného období. Klíčovým motivem Komenského obratu je pojem resignare, který v kontextu jeho zkušenosti vytváří specificky pozitivní základ pro jeho pozdější didaktické a všenápravné úsilí.


Hábl, J. Zkušenost konverze jako východisko emendace v díle J. A. Komenského. In Hanuš, J., Noble, I. (eds.). Konverze a konvertité: CDK 2009. ISBN 978-80-7325-196-3; s. 120-126.

Více..