Život a dílo

Život a dílo Jana Amose Komenského

(1592-1670)


1592 – Narozen pravděpodobně v Uherském Brodě nebo v Nivnici (Morava).

1608 – Studium na gymnaziu v Přerově.

1611 – Studium na universitě v Herbronu. Začal sestavovat Poklad

jazyka českého (Thesaurus Linguae Bohemicae), frazeologický

a stylistický slovník, na kterém pracoval až do roku 1656,

kdy se toto dílo ztratilo při požáru Lešna.

1612 – Pokračoval ve studiích na univerzitě v Heidelbergu.

1614 – Sloužil jako učitel v Přerově. Ovlivněn četbou díla Ratkeho

a vlastní zkušeností napsal Pravidla snazší mluvnice(Grammaticae

facilioris praecepta) – první ze svých učebnic

(1. vydání, Praha, 1616).

1616 – Stal se knězem Unitas Fratrum Bohemorum. Během následujících

let pokračoval v práci na encyklopedii Divadlo veškerenstva

věcí (Theatrum universitatis rerum), v jejímž úvodu

Komenský vyjmenovává to, co v české kultuře chybí a co chtěl

rozvinout. Plánoval, že Theatrumdoplní ještě o Amphitheatruma

Theatrum scripturae. Během těchto let Češi trpěli těžkými

ztrátami. Komenský psal knihy o teologických a morálních

záležitostech, z nichž mnohé byly autobiografické. Patřil sem

i Labyrint světa a ráj srdce.

1618 – Vypuknutí třicetileté války. Komenský působil jako učitel

a duchovní ve Fulneku (do roku 1623).

1620 – Porážka Čechů na Bílé hoře.

1623 – Během drancování Fulneku císařskými vojsky ztratil

svou rodinu, dům a knihovnu, která byla veřejně spálena.

1627 – Když přebýval a skrýval se v českých horách, četl Bodinovu

Didaktiku, která byla dalším stimulem pro jeho studium.

Na základě císařského patentu byli nekatoličtí duchovní nuceni

odejít do exilu. Komenský začal pracovat na Didaktice české,

což byla „první verze“ Didaktiky velké (Didactica magna). Jeho

Navržení krátké o obnovení škol v království českém (1. vydání,

Praha, 1849) lze považovat za první pokus o uskutečnění obnovitelského

projektu.

 

OBDOBÍ LEŠENSKÉ

1628 – V exilu v Lešně v Polsku. Mezi roky 1628 a 1633 napsal

několik didaktických knih, k nejznámějším patří: Informatorium

školy mateřské (1. vydání, Lešno, 1633); Brána jazyků

otevřená (Janua linguarum reserata) (1. vydání, Lešno, 1631),

pojaté jako „semeniště všech umění a věd“, které nahradilo jeho

první učebnici Pravidla snazší mluvnice bylo okamžitě přeloženo

do několika jazyků. Později jako úvod k Bráně, napsal

Komenský Předsíň dveří jazyků otevřených (Januae linguarum

reseratae vestibulum). V následujících letech zůstal Komenský

aktivní v oblasti vzdělání, vysvětloval používání svých příruček

pro učitele ve školách, vytvářel plány na jejich zlepšení a rozšíření.

Vyvrcholení této trvalé aktivity na poli vzdělávání byl

překlad do latiny jeho Didaktiky české vydané jako Didaktika

velká (Didactica magna), což mělo být první dílo z řady následně

publikovaných ve spisu Veškeré spisy didaktické (Opera

didactica omnia). Ve stejném období Komenský rozvinul pansofické

bádání, jehož výsledkem byl návrh Předchůdce vševědy

(Pansophiae prodromus) (1. vydání, Londýn, 1637). Práci poslal

svým anglickým přátelům s dotazem na jejich soukromý názor,

tito dílo publikovali bez Komenského vědomí.

1638 – Pozván do Švédska, aby reformoval tamní školský systém.

I když toto pozvání odmítl, povzbudilo jej to k překladu

Didaktiky české do latiny se záměrem rozšířit ji po celé

Evropě.

1639 – Odpovědí na poznámky, které obdržel jako reakci na

Pansophiae prodromus, vzniklo dílo Conatuum pansophicorum

dilucidatio (1. vydání, Londýn, 1639). Mezitím publikoval

řadu vědeckých spisů, které tvořily součást jeho pansofického

výzkumu, a to včetně Physica ad lumen divinum reformanda

(1. vydání, Lipsko, 1639).

1641 – Cestoval do Anglie (na pozvání parlamentu), aby spolupracoval

na založení koleje učených mužů, 4. února.

1642 – Komenský pozván kardinálem Richelieuem do Francie,

aby na Mersenneův návrh reformoval francouzské školství.

Když Richelieu zemřel, bylo od tohoto projektu upuštěno.

V červenci se setkává s Descartem v Endegeestu. V srpnu Komenský

cestuje do Švédska, aby tam projednal s kancléřem

Oxenstjernou školskou reformu. Rozhodl se zanechat pansofických

plánů a vrátit se ke vzdělání.

 

ELBLAGSKÉ (ELBINGSKÉ) OBDOBÍ

1642 – Elblag (Elbing), dnešní Polsko, v té době ovládané Švédskem.

Komenský začal pracovat na díle Nejnovější metoda jazyků

(Methodus linguarum novissima) (1. vydání, Lešno, 1648),

která, stejně jako Didaktika, měla poskytnout teoretický základ

pro novou řadu příruček: Předsíň latinského jazyka (Vestibulum

latinae linguae) (1. vydání, Lešno, 1649), nová dvojjazyčná

latinsko-německá verze předcházející Brána jazyků otevřená

a Poznámky k nové vstupní gramatice (Annotationes super grammaticam

novam janualem) aj.

 

OBDOBÍ V SÁROSPATAKU

1650 – V květnu Komenský přesídlil do Sárospataku v Uhrách.

Přijel na pozvání Zsigmonda Rákóczyho, aby začal práci na třetí

řadě knih o vzdělání. Po vysvětlení svého projektu pansofické

školy v několika krátkých textech napsal Komenský Plán

sedmitřídní pansofické školy (Scholae pansophicae classibus

septem adornandae delineatio), po kterém následovaly krátké

komentáře.

1654 – 30. června se Komenský potřetí vrátil do Lešna.

1655 – Zánik školy v Sárospataku kvůli moru. Komenský ztratil

stopu svých textů, které byly v té době v tisku.

1656 – 29. dubna při požáru Lešna ztratil Komenský mimo jiné

rukopis Thesaurus

 

AMSTERDAMSKÉ OBDOBÍ

1656 – V srpnu konečné přesídlení do Amsterdamu.

1657 Svolání říšského sněmu do Řezna.

1668 – 28. května pozván k vysvětlení pansofických projektů

Královské vědecké společnosti do Londýna.

1670 – 15. nebo 25. října Komenský zemřel v Amsterdamu.